วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ที่คว่ำจานสแตนเลสแท้ 100 เปอร์เซ็นต์ สำหรับใช้งานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
จ้างเหมาดูแลเว็บไซต์ และเช่าพื้นที่เว็บไซต์ จำนวน ๑๒ เดือน องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
จ้างเหมาและบริการเครื่องจักร(รถแบ๊คโฮ) องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านนายจรูญ-บ้านนายเด่น หมู่ที่ 4 บ้านโค้งกระชาย ตำจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านนายจรูญ-ห้วยแยก (ส่วนที่เหลือ) หมู่ที่ 4 บ้านโค้งกระชาย ตำจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2565
จ้างเหมาตรวจเช็คระยะและบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขธ-8268 นครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง