วันที่
ชื่อเรื่อง
20  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนเลียบเหมืองปูน (จากเหมืองปูน-ทำนบบ้านโกรก) หมู่ที่ 4 บ้านโค้งกระชาย จำนวน 2 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
จ้างขุดลอกเหมืองส่งน้ำ เหมืองโนนดินทราย พื้นที่ หมู่ 3 และ หมู่ 6 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน จำนวน 4 ตัว สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชั้นเหล็กวางอุปกรณ์ 4 ชั้น จำนวน 4 ตู้ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้แช่เย็น 1 ประตู จำนวน 1 หลัง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สารส้ม คลอรีน จำนวน 2 รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จำนวน 2 เครื่อง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง