วันที่
ชื่อเรื่อง
3  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด.อบต.จันอัด และ รร.สพฐ. ภาคเรียนที่ 2 /2565 ช่วงระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2565 รวม 22 วันทำการ งด เสาร์-อาทิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ต.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนหินคลุก สายโรงฆ่าสัตว์นายรุ่งโรจน์ - ทำนบบ้านโกรก บ้านโค้งกระชาย หมู่ที่ 4 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  ต.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน(สายหลังโรงเรียนบ้านจันอัด - ศาลปู่ตาบ้านโนน) บ้านจันอัด หมู่ที่ 2 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6  ต.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน(จากบ้านนายชาตรี - สามแยกบ้านนางคูณ) บ้านโค้งกระพี้ หมู่ที่ 8 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 4 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมปลอดภัย จำนวน 20 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ลำโพงกระจายเสียงติดรถยนต์ จำนวน 1 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม คลอรีน) องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง