วันที่
ชื่อเรื่อง
21  มิ.ย. 2566
จ้างขุดลอกเหมืองส่งน้ำ เหมืองโนนโพธิ์ พื้นที่ หมู่ 4 และหมู่ 8 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2566
จ้างขุดลอกเหมืองส่งน้ำเหมืองกลาง พื้นที่ หมู่ 5 หมู่ 8 และหมู่ 4 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2566
จ้างขุดลอกเหมืองส่งน้ำ เหมืองจากถนนดำ พื้นที่ หมู่ 6 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2566
จ้างขุดลอกเหมืองส่งน้ำ เหมืองทางควาย-ท่าตะโก พื้นที่ หมู่ 2 และหมู่ 1 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2566
จ้างขุดลอกเหมืองส่งน้ำ เหมืองท่าเชิงมา-คลองโตนด พื้นที่ หมู่ 7 และหมู่ 3 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2566
จ้างขุดลอกเหมืองส่งน้ำ เหมืองจากคลองสุด พื้นที่ หมู่ 2 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องสกัดทำลายคอนกรีต จำนวน 1 เครื่อง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จำนวน 1 เครื่อง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
จ้างขุดลอกเหมืองส่งน้ำ เหมืองโนนกระเบื้อง พื้นที่ หมู่ 2 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
จ้างขุดลอกเหมืองสหกรณ์ บ้านด่านติง-โนนตากลาง หมู่ที่ 5 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง