วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ธ.ค. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2565
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่และสนามแข่งขัน เพื่อประกอบการดำเนินงานโครงการกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2565
ซื้ออุปกรณ์กีฬาสำหรับใช้ในการแข่งขันเพื่อประกอบการดำเนินงานโครงการกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2565
ซื้อชุดกีฬาสำหรับนักกีฬา ในโครงการกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2565
เหมาซ่อมแซมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
4  พ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง