วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังฝั่งลำเชียงไกร รวม 4 ช่วง หมู่ที่ 1 บ้านสำโรง ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2566 จำนวน 5 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังฝั่งลำเชียงไกร รวม 4 ช่วง หมู่ที่ 1 บ้านสำโรง ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำแบบรางวี (ไม่มีฝาปิด) ถนน คสล. จากบ้านนายจวน - นางลำดวน หมู่ที่ 2 บ้านจันอัด ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2566
จ้างรื้อถอน ถนน คสล. เดิม และก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม + ถนนใหม่ หมู่ที่ 3 บ้านเหล่า ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สารส้ม คลอรีน จำนวน 2 รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2566
จ้างปรับปรุงระดับถนน คสล. ซอยบ้านครูติ๋ม หมู่ที่ 6 บ้านดอน ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง