วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ต.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง กองคลัง อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าประปาสำโรง-ท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 1 บ้านสำโรง ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2566
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก เลียบเหมืองหนองหิน บ้านดอน-บ้านใหม่ หมู่ที่ 6 บ้านดอน ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สารส้ม คลอรีน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก 193 ตัน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างโรงสูบน้ำดิบและติดตั้งเครื่องปั๊มน้ำประปาจันอัด หมู่ที่ 2 บ้านจันอัด ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอยสำเร็จรูป กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างบ่อพัก คสล. พร้อมฝาปิด และวางท่อระบายน้ำ คสล. จากถนนหน้าวัดสำโรง - คลองกลางบ้าน บ้านสำโรง หมู่ที่ 1 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างบ่อพัก คสล. พร้อมฝาปิด และวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมเทคอนกรีตเสริมผิวถนน จากบ้านนายคำ - บ้านนายประกอบ บ้านจันอัด หมู่ที่ 2 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง