วันที่
ชื่อเรื่อง
31  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 38 รายการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 35 รายการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2566
จ้างปรับปรุงพื้นห้องรับประทานอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านด่านติง จากศาลปู่ตา ถึง แยกเหมืองสหกรณ์ หมู่ที่ 5 บ้านด่านติง ตำบลจันอัด ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  มี.ค. 2566
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศชั้น 1 ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 88-4560 นครราชสีมา สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2566
จ้างเหมาบริการ ย้าย(รื้อถอน) ติดตั้งใหม่ พร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการติดตั้งใหม่ของเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง