วันที่
ชื่อเรื่อง
21  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก 67 ตัน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง สำนักปลัด อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด. และ รร.สพฐ. ภาคเรียนที่ 2/2566 ช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 - 30 พฤศจิกายน 2566 ระยะเวลา 22 วันทำการ งดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชั้นวางของอเนกประสงค์ จำนวน 2 ตัว กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง