วันที่
ชื่อเรื่อง
19  มิ.ย. 2567
จ้างก่อสร้างบ่อพัก คสล. พร้อมฝาปิด และวางท่อระบายน้ำ คสล. จากถนน คสล. เดิม บ้านนายสมบูรณ์ ระเบียบโพธิ์ - บ้านนางจีรวรรณ ชูชาติ บ้านใหม่ หมู่ที่ 7 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2567
จ้างก่อสร้างบ่อพัก คสล. พร้อมฝาปิด และวางท่อระบายน้ำ คสล. จากสี่แยกนานางชิน แสนทวีสุข - บ้านนางปรานอม ขำทรัพย์ บ้านจันอัด หมู่ที่ 2 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม คลอรีน) จำนวน 2 รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถังนำ้แข็งสีแดงขนาด ๑๐๐ ลิตร จำนวน ๒ ใบ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2567
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันดีเซล จำนวน 400 ลิตร สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๙ รายการ กองช่าง อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง