วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว ถังขยะทรงกลมมีฝาปิด กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 88-4560 นครราชสีมา จำนวน 1 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านนายประกอบ-บ้านนายอุ่น หมู่ที่ 4 บ้านโค้งกระชาย ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถพร้อมลานล้างรถ อบต.จันอัน ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้าน งานครัว ถังน้ำต้มไฟฟ้า จำนวน 2 ถัง องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มและคลอรีน) องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาเครื่องจักรกลขุดดินซ่อมแซมถนนดินที่เสียหายจากอุทกภัย ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางสำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บล 1550 นครราชสีมา จำนวน 4 เส้น องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง