วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 4 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมปลอดภัย จำนวน 20 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ลำโพงกระจายเสียงติดรถยนต์ จำนวน 1 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม คลอรีน) องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ที่คว่ำจานสแตนเลสแท้ 100 เปอร์เซ็นต์ สำหรับใช้งานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
จ้างเหมาดูแลเว็บไซต์ และเช่าพื้นที่เว็บไซต์ จำนวน ๑๒ เดือน องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
จ้างเหมาและบริการเครื่องจักร(รถแบ๊คโฮ) องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง