วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สารส้ม คลอรีน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2566
จ้างการแสดงมหรสพ ฯ ประกอบการดำเนินงานโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2566 ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2566
จ้างเตรียมสถานที่ฯ ประกอบการดำเนินงานโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2566 ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2566
จ้างไฟส่องสว่างและไฟประดับ ฯ ประกอบการดำเนินงานโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2566 ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2566
จ้างเวทีและเครื่องเสียง ฯ ประกอบการดำเนินงานโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2566 ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
จ้างเหมาเครื่องจักรกลปรับปรุงถนนดิน ถนนลูกรังและถนนหินคลุก โดยการปรับเกรดเกลี่ยเรียบภายในตำบลจันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก 67 ตัน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง