องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สาสน์จากนายก อบต.
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการดำเนินงานประจำปี
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
คู่มือสำหรับประชาชน
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2558
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
รายงานผลการดำเนินงาน
คู่มือรับเรื่องราวร้องทุกข์
แผนปฏิบัติการ
จำนวนประชากรตำบลจันอัด
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)

วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
 

  วิสัยทัศน์  (Vision)    การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

“ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมั่นคงและยั่งยืน
สร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน  ภายใต้หลักธรรมมาภิบาล”

 

        พันธกิจ / ภารกิจ (Mission)  

                   1. จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค และเพื่อการเกษตรอย่างพอเพียง 

                   2. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน

                   3.  ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ส่งเสริงแรงงานฝีมือเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานอาเซี่ยน สนับสนุนการสร้างรายได้
ของประชาชน

                   4.  ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ส่งเสริมการท่องเที่ยว
และภูมิปัญญาของท้องถิ่น

                   5.  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ

                   6. การป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยที่เกิดขึ้น

                   7. การป้องและบรรเทาสาธารณะภัยที่เกิดขึ้น

                 8. ให้การบริการแก่ประชาชน และบริหารราชการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

                                       9. คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  รักษาความสะอาดที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล