องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สาสน์จากนายก อบต.
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการดำเนินงานประจำปี
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
คู่มือสำหรับประชาชน
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2558
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
รายงานผลการดำเนินงาน
คู่มือรับเรื่องราวร้องทุกข์
แผนปฏิบัติการ
จำนวนประชากรตำบลจันอัด
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)

สำนักงานปลัด
 
พันจ่าเอกชลธิศ  จีนหลำ
หัวหน้าสำนักปลัด
 นางวริษา  ไข่แก้ว ส.ต.อ.มิตรชาย  ศรีลาชัย นางปังคำ  ใสบาล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  นิติกรชำนาญการ  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางมะลิวัลย์  อันชำนาญ น.ส.ดวงดาว  เสลากลาง จ่าเอกณัฐวุฒิ  บุญอาษา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

น.ส.แสงเทียน  ธนากลาง -ว่าง-
นายเสงี่ยม  หาญสันเทียะ
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป
ภารโรง
นายไพโรจน์ เนื้อนา
นางนก เกาะกลาง 
นายน้อม หารสันเทียะ
พนักงานขับรถยนต์
แม่บ้าน
ยาม