องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th
 
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2560 ของอบต.จันอัด [ 25 ธ.ค. 2560 ]7
2 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด [ 7 ก.ย. 2558 ]221
3 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2554 [ 7 ก.ย. 2558 ]219
4 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง กำหนดการลดหย่อนและยกเว้นหรือลดภาษีบำรุงท้องที่ที่ไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.2550 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1) พ.ศ.2552 [ 7 ก.ย. 2558 ]212
5 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง การควบุคมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2551 [ 7 ก.ย. 2558 ]224
6 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2550 [ 7 ก.ย. 2558 ]217
7 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2553 [ 7 ก.ย. 2558 ]216
8 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง การควบคุมการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปา [ 7 ก.ย. 2558 ]221
9 ข้อบัญญัติตำบลจันอัด เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2553 [ 7 ก.ย. 2558 ]222
10 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด พ.ศ.2554 [ 7 ก.ย. 2558 ]210
11 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2551 [ 7 ก.ย. 2558 ]211