องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สาสน์จากนายก อบต.
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการดำเนินงานประจำปี
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
คู่มือสำหรับประชาชน
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2558
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
รายงานผลการดำเนินงาน
คู่มือรับเรื่องราวร้องทุกข์
แผนปฏิบัติการ
จำนวนประชากรตำบลจันอัด
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)

ประวัติและความเป็นมา
 

ประวัติความเป็นมาของบ้านสำโรง  หมู่ที่ 1

          หมู่บ้านสำโรงเป็นหมู่บ้านเก่าแก่  ตั้งถิ่นฐานมานานแล้ว  ประวัติความเป็นมาอย่างไรไม่มีใครรู้ มีเพียงผู้เฒ่าเล่าว่า  แต่เดิมนั้น  มีต้นสำโรงอยู่ต้นหนึ่งขนาดใหญ่มากอยู่ใกล้กับศาลปู่ตา  เมื่อมีการตั้งชื่อหมู่บ้านจึงเรียกว่าหมู่บ้านสำโรง  และเมื่อมีการตั้งตำบลจันอัดขึ้น  หมู่บ้านสำโรงจึงให้เป็นหมู่บ้านที่หนึ่ง  ห่างจากอำเภอโนนสูง  13  กิโลเมตร

          ทิศเหนือเขตติดต่อกับบ้านคล้า

          ทิศตะวันออกเขตติดต่อกับบ้านดอน

          ทิศใต้เขตติดต่อกับบ้านปราสาท

          ทิศตะวันตกเขตติดต่อกับบ้านจันอัด

รายชื่อผู้ใหญ่บ้านทั้งในอดีตและปัจจุบัน

1.        นายก้อน   ชูจันอัด   อดีตกำนันตำบลจันอัด

2.       นายคง  เกมกลาง

3.       นายอ่วม   สาจันอัด

4.       นายดอน   ปลั่งกลาง

5.       นายปลัก   กบกลาง

6.       นายนาค   กางร่มกลาง

7.       นายทองอยู่   บุญสันเทียะ

8.       นายอุดม   สาจันอัด

9.       นายสุรีย์   เมฆเคลื่อน