องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สาสน์จากนายก อบต.
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการดำเนินงานประจำปี
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
คู่มือสำหรับประชาชน
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2558
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
รายงานผลการดำเนินงาน
คู่มือรับเรื่องราวร้องทุกข์
แผนปฏิบัติการ
จำนวนประชากรตำบลจันอัด
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)

สมาชิกสภา อบต.
 

นายเกรียงไกร  กอหญ้ากลาง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

 
นายจิตติพงษ์ กลมกลาง
นายวาทิต รอดวินิจ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายสุวิทย์  ชอบด่าน

นายเสริม  กอบัวกลาง 
นายกลม    คุ้มจันอัด  
นายจรูญ   ชะนะภักดิ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2นายเทวินทร์  ดงอุทิศ

นายอำนวย  ปลั่งกลาง นายประสิทธิ์   บอนกลาง 
นายสุวรรณ์  เสือจันอัด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
นายราเมศ   อิ่มจันอัด

นายสำรวย   ปิ่นทะเล  นางหนูเล็ก   ปลั่งกลาง นายศุทธิวิทย์   กุดกลาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6


นายจิตติพงษ์ กลมกลาง

นายสมหมาย  นิจจอหอ นายเกรียงไกร กอหญ้ากลาง นายทวี  เกมกลาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8