องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สาสน์จากนายก อบต.
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการดำเนินงานประจำปี
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
คู่มือสำหรับประชาชน
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2558
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
รายงานผลการดำเนินงาน
คู่มือรับเรื่องราวร้องทุกข์
แผนปฏิบัติการ
จำนวนประชากรตำบลจันอัด
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)

การบริการขั้นพื้นฐาน
 

 การบริการพื้นฐาน

 

 

หมู่ที่

ประเภทถนน

คอนกรีต/จำนวน

ลาดยาง/จำนวน

หินคลุก/จำนวน

ลูกรัง/จำนวน

ดิน/จำนวน

อื่น ๆ

1

7

-

3

-

2

-

2

1

1

1

-

2

2

3

6

-

-

-

6

-

4

8

1

4

2

7

-

5

5

-

5

-

9

-

6

3

1

1

-

3

-

7

4

1

4

-

4

-

8

3

1

2

-

-

-

รวม

37

5

18

2

30

2

 

                                         

 

การโทรคมนาคม

(1)  โทรศัพท์สาธารณะ                    

              จำนวนตู้โทรศัพท์สาธารณ  มีหมู่บ้านละ  1   ตู้    จำนวน  8   ตู้

 

การไฟฟ้า

 

(1)  จำนวนหมู่บ้านที่ใช้ไฟฟ้า                                          จำนวน                  8              หมู่บ้าน

(2)  จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า                                       จำนวน         4,870           คน