องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สาสน์จากนายก อบต.
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการดำเนินงานประจำปี
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
คู่มือสำหรับประชาชน
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2558
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
รายงานผลการดำเนินงาน
คู่มือรับเรื่องราวร้องทุกข์
แผนปฏิบัติการ
จำนวนประชากรตำบลจันอัด
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)

สภาพทางสังคม
 

 สภาพทางสังคม

                 การศึกษา  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด  มีโรงเรียนของรัฐฯอยู่   3  แห่ง  คือ       

                        (1)  โรงเรียนประถมศึกษาบ้านด่านติง       จำนวนนักเรียน     104    คน

                                                                                                    จำนวนครู                 7    คน

                        (2)  โรงเรียนประถมศึกษาบ้านจันอัด                 จำนวนนักเรียน     136    คน

                                                                                                    จำนวนครู                 8    คน

                        (3)  โรงเรียนมัธยมศึกษาบ้านเหล่า                            จำนวนนักเรียน    419    คน

                                                                                                    จำนวนครู              25    คน

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

 

ประเภท

จำนวน

ชื่อ

สถานที่ตั้ง

1. วัด

5   แห่ง

 1. วัดสำโรง

2. วัดบ้านจันอัด

3. วัดบ้านเหล่า

4. วัดโค้งกระชาย

5. วัดบ้านด่านติง

หมู่ที่  1

หมู่ที่  2

หมู่ที่  3

หมู่ที่  4

หมู่ที่  5

2. สำนักสงฆ์

-

-

-

         

 การสาธารณสุข

1)  สถานีอนามัยประจำตำบล(สถานีอนามัยบ้านเหล่า)                                    จำนวน            1               แห่ง

(2)  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ     100

 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 

(1)   ตำรวจบ้าน                                                                                                        จำนวน          5             คน                  

(2)  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน                                                              จำนวน       102           คน