องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สาสน์จากนายก อบต.
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการดำเนินงานประจำปี
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
คู่มือสำหรับประชาชน
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2558
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
รายงานผลการดำเนินงาน
คู่มือรับเรื่องราวร้องทุกข์
แผนปฏิบัติการ
จำนวนประชากรตำบลจันอัด
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)

สภาพทางเศรษฐกิจ
 

สภาพทางเศรษฐกิจ

-  อาชีพประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา    ทอเสื่อ  รับจ้าง    ค้าขายและรับราชการ

-   หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

 

การกำจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล

วิธีการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย   โดยมี          จัดเก็บเอง

รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย      ขนาดความจุ       750       กิโลกรัม     

การพาณิชย์

-  ร้านค้า   (ขายของชำ)                               จำนวน                 54              แห่ง

-  ตลาดสด   เป็นตลาดนัด                          จำนวน                  2                ครั้ง/เดือน

 -  โรงสี                                                          จำนวน                  4                แห่ง

-  ปั๊มน้ำมันขนาดเล็ก (ปั๊มหลอด)              จำนวน                  7               ราย

-  ร้านเกมส์                                                    จำนวน                   2               แห่ง

- ร้านเสริมสวย                                              จำนวน                   1              แห่ง

- อู่ซ่อมรถ                                                       จำนวน                   5              แห่ง