องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สาสน์จากนายก อบต.
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการดำเนินงานประจำปี
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
คู่มือสำหรับประชาชน
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2558
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
รายงานผลการดำเนินงาน
คู่มือรับเรื่องราวร้องทุกข์
แผนปฏิบัติการ
จำนวนประชากรตำบลจันอัด
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)

สภาพทั่วไป
 

สภาพทั่วไป

 

                  ที่ตั้ง   ที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด    ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอโนนสูง  ทางตะวันตกระยะทาง   13   กิโลเมตร  ทิศเหนือจรดกับตำบลเมืองปราสาท  ทิศตะวันออกจรดกับตำบลด่านคล้า   ทิศตะวันตกจรดกับตำบลด่านจาก   อำเภอโนนไทย   และทิศใต้จรดกับตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอเมืองนครราชสีมา

 

 

 

 

ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด   อำเภอโนนสูง   จังหวัดนครราชสีมา

                    สำรวจเมื่อวันที่  30   เดือนมีนาคม    พ.ศ.   2553

 

ข้อมูลด้านการเมืองการบริหาร

 

                องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัดจัดตั้ง    เมื่อ   23   กุมภาพันธ์    2540   อยู่ในเขตพื้นที่

บ้านโค้งกระชาย   หมู่ที่  4   ของตำบลจันอัด     พื้นที่  30.15  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  18,841   ไร่

 

สภาพทั่วไป

   ที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด   ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บ้านโค้งกระชาย     หมู่ที่  4   

ตำบลจันอัด   อำเภอโนนสูง    ห่างจากที่ว่าการอำเภอโนนสูง   ทางตะวันตกระยะทาง   ประมาณ   13  กิโลเมตร   

 

อาณาเขต               ทิศเหนือจรด                          ต.  เมืองปราสาท                                อ.  โนนสูง

                                ทิศใต้จรด                                ต.  หนองไข่น้ำ                                อ.  เมือง

                                ทิศตะวันออกจรด                  ต.  ด่านคล้า                                       อ.  โนนสูง

                                ทิศตะวันตกจรด                     ต.  ด่านจาก                                       อ.  โนนไทย

 

                 ระยะห่างจากจังหวัด     27     กิโลเมตร   ภูมิประเทศ    มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม   มีสภาพป่าไม้เบาบางส่วนใหญ่เป็นทุ่งนา  มีแม่น้ำลำเชียงไกรไหลผ่าน  สภาพดินมีความเค็มปานกลาง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด    มีจำนวน   8  หมู่บ้าน     ประกอบด้วย

 

(1)   บ้านสำโรง                                   หมู่ที่   1

(2)  บ้านจันอัด                                     หมู่ที่   2

(3)  บ้านเหล่า                                       หมู่ที่   3

(4)  บ้านโค้งกระชาย                          หมู่ที่   4

(5)  บ้านด่านติง                                   หมู่ที่   5

(6)  บ้านดอน                                       หมู่ที่   6

(7)  บ้านใหม่                                       หมู่ที่    7

(8)  บ้านโค้งกระพี้                            หมู่ที่    8