องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th
 
 
 


กิจกรรมรับแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบื้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


ระหว่างวันที่  8-25  กันยายน  2563   องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด จัดกิจกรรมรับแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564