องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th
 
 
 


โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ/ผู้ด้อยโอกาส


เมื่อวันที่  1-15 กันยายน  2563  องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ/ผู้ด้อยโอกาส