องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th
 
 
 


ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563


เมื่อวันที่่  23  กรกฏาคม  2563  องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด  จัดประชุมสภาฯ  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 2  ประจำปี  พ.ศ. 2563  ณ  หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด