องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th
 
 
 


ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนฯ


า เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัดจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนฯ