องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนคราชสีมา
  องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนคราชสีมา